Smita Nashikkar, Family fun (November Theme: Family)