Salil Shrotriya, Panasonic POTY Competition (Landscape)