Sarah Park, Aurora at Whitehorse, Canada (May theme: Travel)